रजिस्ट्रेसन फारम ( पहिलो चरण )

First Name*
पहिलो नाम
Last Name*
अन्तिम नाम ( थर )
Username*
युजरनेम लग इन गर्न चाहिने अद्वितीय आइडी हो , आफ्नो उचित आइडी बनाउनुहोस्
Password*
पसवोर्ड
Re-Password*
पसवोर्ड पुनः राखेर सहि भएको सुनिश्चित गर्नुहोस्
Email*
इमेल